Algemene voorwaarden

Bij het ondertekenen van het intakeformulier en deelname aan de coaching, therapie en/of workshops ben je op de hoogte van deze algemene voorwaarden en ga je hiermee akkoord.

Beroepsprofessionaliteit

Onder je huid Coaching & Therapie richt zich op persoonlijke ontwikkeling,  bewustwording en acceptatie en biedt begeleiding en behandeling van psychosociale problemen bij mensen met eczeem en TSW. (Topical Steroid Withdrawal)

Ik, Hilde Spanjers, werk als zzp’er als coach en psychosociaal therapeut beeldend met specialisatie ACT. (Acceptatie en commitment therapie) Ik ben lid van de beroepsvereniging Vereniging Tekentaal.

Omdat ik graag naast je sta als coach/therapeut ben ik zo vrij om u tijdens ons contact, in de sessies en ook in deze algemene voorwaarden te tutoyeren.

Aanmelding en afspraken

Voor het maken van een eerste afspraak kun je telefonisch of per mail contact met me opnemen.

Je kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij mij in behandeling komen. Dat verloopt volgens afspraak. Na het kennismakingsgesprek volgt een intakegesprek waarin behandelafspraken worden gemaakt. In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd en een behandelcontract opgesteld dat je ondertekent. Wanneer je het behandelcontract ondertekent, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden mag ik tussentijds aanpassen, hierover zal ik je tijdig informeren.

Eén sessie duurt over het algemeen één tot anderhalf uur. De frequentie van de sessies is afhankelijk van wat we samen overeenkomen in de behandelovereenkomst.

Jouw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaats of de coaching/therapie jou voldoende op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken. Tijdens de intake wordt er om uiteenlopende informatie gevraagd. Het is jouw verantwoordelijkheid om hierin eerlijk en volledig te zijn. De behandeling wordt op deze informatie gebaseerd. Als coach/therapeut ben ik niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het krijgen van onjuiste of onvolledige informatie.

Crisis

Als kleine zelfstandige heb ik geen mogelijkheden om direct te handelen in een crisissituatie buiten de afgesproken sessies. In geval van crisis is de huisarts, huisartsenpost of een eventuele hoofdbehandelaar het eerste aanspreekpunt.

Onder je huid Coaching & Therapie richt zich op persoonlijke ontwikkeling en psychosociale problemen. Bij ernstigere indicaties of wanneer een andere behandeling passender is, zal ik je binnen mijn mogelijkheden adviseren om je aan te melden bij andere therapeuten/hulpverleners, bijvoorbeeld in de tweedelijns zorg. Je huisarts of eventuele hoofdbehandelaar kan je hierbij ondersteunen om passende zorg te vinden.

Geheimhouding en dossiervorming

Jouw persoonlijke en verstrekte informatie zal ten allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Als coach/therapeut heb ik een geheimhoudingsplicht. Jouw gegevens registreer ik in een digitaal behandeldossier in een beveiligde omgeving. In het behandeldossier staan jouw persoonsgegevens, jouw intake, behandelovereenkomst en evaluaties beschreven. Zo kan ik de behandeling goed volgen en afstemmen op jouw vorderingen, veranderingen en ontwikkelingen.

Je mag als cliënt dit dossier inzien, mits van tevoren aangevraagd. Dit dossier is privé en zal aan niemand anders worden getoond, behalve als je zelf hier nadrukkelijke toestemming voor geeft. Er wordt alleen contact met derden (bijvoorbeeld huisarts) opgenomen na overleg en met jouw toestemming. Het dossier wordt bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen. Eventuele werkaantekeningen vallen hier niet onder en zal ik niet bewaren. Bij intervisie of supervisie blijft je naam anoniem. Jouw persoonsgegevens, zoals jouw naam en adres, zal ik enkel gebruiken voor het opmaken van een factuur. Meer informatie over het gebruik van jouw gegevens staat in het privacyreglement.

Duur en beëindiging

In het intakegesprek wordt de voorlopige duur van de behandeling afgesproken. Bij evaluatie gedurende de looptijd van de behandeling kan in overleg de duur van de behandeling aangepast worden. De behandeling kun je voortijdig beëindigen met opgaaf van reden. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

Afspraken en annulering

Natuurlijk kan het voorkomen dat je ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. Je dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 100 % van de kosten in rekening gebracht. Afzeggen van een afspraak gebeurt per e-mail, app of door het inspreken van een voicemailbericht. Op het moment dat ik als coach/ therapeut ziek ben, vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met jou vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.

Tarieven en betaling

Na het kosteloze kennismakingsgesprek gelden de tarieven zoals die op de website van Onder je huid Coaching en Therapie te vinden zijn. Tarieven zijn inclusief materialen. Ik heb het recht de tarieven bij te stellen. Tariefswijzigingen worden vooraf bekendgemaakt. Door het aangaan van het behandelcontract gaat de klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden tenzij hierover anders is overeengekomen. Betaling dient voldaan te zijn binnen 14 dagen na de factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer op rekeningnummer NL30KNAB0257277994 ten name van Onder je huid Coaching  Therapie & Persoonlijke ontwikkeling.

Indien sprake is van een traject breng ik na het tekenen van het behandelcontract het totale bedrag voorafgaand aan het traject in rekening. Je kunt er ook voor kiezen om in overleg het totale bedrag in termijnen te betalen. Bij een legitieme reden zoals onverwachte langdurige/ernstige ziekte van jezelf of naasten of in geval van overlijden zal per persoon bekeken worden of het traject later ingehaald kan worden of dat eventuele (gedeeltelijke) restitutie mogelijk is.

Achterstallige betaling

Als coach/therapeut ben ik bevoegd om de nakoming van mijn verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle openstaande bedragen van jou als cliënt zijn voldaan. Bij achterstallige betalingen zal ik het openstaande bedrag met de wettelijke rente verhogen. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor jouw eigen rekening. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Klachtenprocedure

Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling of je hebt een klacht, dan hoor ik dat graag. Ik hoop dat je je zo veilig voelt, dat je je onvrede of klacht met mij bespreekt. Mochten we er toch niet uitkomen, of je wilt het niet met mij persoonlijk bespreken om welke reden dan ook, dan kun je je beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure. Indien uit dit gesprek niet de gewenste oplossing volgt, kun je als cliënt de klacht schriftelijk richten aan de geschillencommissie van SCAG. Het centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg. Meer informatie vind je ook in het klachtenreglement.

Aansprakelijkheid

Als coach/therapeut ben ik niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die je als cliënt geleden hebt bij onze bijeenkomsten of mijn behandeling. Dit geldt ook voor zoekgeraakte spullen of materialen van jou als cliënt. Onder je huid Coaching & Therapie heeft zowel een bedrijfs- als beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.